Algemene voorwaarden

Overeenkomst / Werkwijze

DISCLAIMER ADVOCATENKANTOOR KOMMER

I. Advocatenkantoor Kommer is een eenmanszaak, welk in opdracht van cliënt(e) werkzaamheden verricht. Mr C.R.D. Kommer zal nadrukkelijk niet werkzaam zijn in een arbeidsverhouding naar burgerlijk recht, doch bij wijze van opdracht in de zin van art. 7:400 e.v. BW. Bij het aangaan van overeenkomst van opdracht gaat cliënte akkoord met de algemene voorwaarden welk gehanteerd worden door advocatenkantoor Kommer. 

II. Aan eisen genoemd in enige aan cliënt(e) verzonden poststukken en / of faxen en / of telefoongesprekken en / of enig ander schrijven dienen binnen de genoemde termijn(en) te worden voldaan. Verantwoordelijkheid m.b.t. het voornoemde ligt bij cliënt(e).

III. Verantwoordelijkheid voor het overleggen van door cliënt(e) ontvangen stukken bij Advocatenkantoor Kommer binnen de daarvoor gestelde termijn(en) ligt in alle gevallen bij cliënt(e).

IV. Indien de opdracht door Advocatenkantoor Kommer is ontvangen van cliënt(e) strekkende tot het aanvragen van een toevoeging in diens naam, wordt door cliënt(e) verklaard dat diens fiscale jaarinkomen en / of leef- en woonsituatie en / of enige verband houdende omstandigheid voldoet aan de door de Raad voor Rechtsbijstand gestelde normen – te vinden op (o.a.) http://www.rvr.org/ – om in aanmerking te komen voor een toevoeging.

V. Indien een toevoeging is verstrekt aan cliënt(e) dient cliënt(e) een door de Raad voor Rechtsbijstand te bepalen eigen bijdrage – te vinden op (o.a.) http://www.rvr.org/nl/subhome_rz/rechtsbijstandverlener,inkomensgrenzen.html#inkomensnormen –  te voldoen aan Advocatenkantoor Kommer. Het voornoemde dient te geschieden voor een eventuele (terecht)zitting plaatsvindt in de betreffende zaak. De raad voor Rechtsbijstand kan binnen vijf jaar het bedrag van de procedure terugvorderen als blijkt dat cliënt(e) toch geen recht had op een toevoeging. Dit geldt voor alle rechtsgebieden. Per 1 maart 2017 geldt er de maatregel kostenverhaal draagkrachtig veroordelen. Deze maatregel is van toepassing op verdachten van strafbare feiten die in afwachting van hun proces in voorlopige hechtenis zitten en die daarom op last van de rechter een advocaat krijgen toegewezen. Indien er sprake is van een onherroepelijke veroordeling dan kan de Raad voor Rechtsbijstand de kosten van de gesubsidieerde rechtsbijstand terugvorderen. Dit geldt niet als de zaak geseponeerd wordt, de verdachte integraal vrijgesproken wordt of ontslagen wordt van alle rechtsvervolging. Tevens zal door de Raad voor Rechtsbijstand mogelijk geen kosten van de gesubsidieerde rechtsbijstand terugvorderen indien de rechter de verdachte wel schuldig verklaart, maar geen straf of maatregel oplegt.

VI. De Raad van Rechtsbijstand bepaalt na afloop van de procesgang of er sprake is van een onherroepelijk veroordeling. In deze dossiers zal door de Raad van Rechtsbijstand een inkomens- en vermogenstoets uitgevoerd worden, hier zullen zij de financiële gegevens van de veroordeelde opvragen bij de belastingdienst. Voor de toetsing is het peiljaar twee jaar vóór het moment waarop de Raad van Rechtsbijstand de last tot toevoeging heeft geregistreerd. De kosten van de rechtsbijstand zal de veroordeelde zelf moeten betalen bij een onherroepelijke veroordeling. Dit geldt ook als de draagkracht hoger dan de inkomens- en vermogensgrens is, als bedoeld in de Wet op de Rechtsbijstand. 

VII. Indien cliënt(e) niet in aanmerking komt voor een toevoeging wordt diens zaak in overleg tussen ondergetekende en cliënt(e) een betalende zaak. Tussen ondergetekende en cliënt(e) zal dan een overeenkomst van opdracht worden gesloten. Cliënt(e) gaat dan akkoord met het voldoen van een honorarium, conform de standaard groots € 150,-- excl. 21% BTW, alsmede in rekening gebrachte uren (uiteraard op aanvraag nader gespecificeerd) conform het standaard uurtarief groots € 150,-- excl. 21% BTW.

VIII.  Aan cliënt(e) kan vooraf een schatting van het verwachte aantal te besteden uren kenbaar worden gemaakt, doch kan het werkelijke aantal uren uiteraard afwijken.

IXBetaling van het in kop V genoemde standaard honorarium, groots € 150,- excl. 21% BTW, dient te geschieden, als voorschot behoort een bedrag van € 500,- te worden voldaan alvorens de advocaat aan de werkzaamheden ofwel aan de zaak van cliënt(e) zal beginnen. Een nota zal daartoe strekkende aan cliënt(e) worden overgelegd.

X. Griffierecht, in rekening gebracht door de Rechtbank en/ of het Gerechtshof en/ of de Hoge Raad en/ of de Centrale Raad van Beroep en/ of enige andere instantie, dient te worden voldaan door cliënt(e) binnen de daarvoor gestelde termijn(en). Griffierecht strekt zich tot administratiekosten, in rekening gebracht door één der voornoemde instanties bij de behandeling van enige zaak. De hoogte van griffierechten en nadere toelichting kunt u (o.a.) vinden op http://www.kbvg.nl/griffierechtentabel.

XIIndien cliënt(e) financieel niet in staat is om door de Raad van Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage (toevoeging) te voldoen, kan er aanspraak gemaakt worden op bijzondere bijstand bij de gemeente. Cliënt(e) dient voor de aanvraag zelf zorg te dragen. Mocht er door de Raad van Rechtsbijstand een hoge eigen bijdrage opgelegd worden, dan dient cliënt(e) zelf zorg te dragen voor een peiljaarverlegging.

XIIEnige stukken zulks namens cliënt(e) worden ingediend bij enige verband houdende instantie worden uitsluitend ingediend in overleg met – en met toestemming van – cliënt(e). Indien toestemming daartoe niet door cliënt(e) wordt verleend, of overleg niet plaatsvindt, zal Advocatenkantoor Kommer uiteraard geen stukken namens cliënt(e) indienen bij enige verband houdende instantie.

XIII. Cliënt(e) heeft ten alle tijde recht op inzage in alle dossierstukken. Dossierstukken worden gedurende 5 jaren na afhandeling in het archief opgeslagen. Na afloop 5 jaren is Advocatenkantoor Kommer gerechtigd om de stukken te doen vernietigen. Na 7 jaren is Advocatenkantoor Kommer gerechtigd om de administratieve gegevens (betreft financiële administratie) te doen vernietigen. 

XIV. Indien door cliënt(e) besloten wordt om de zaak te laten over nemen door een andere advocaat, zal Advocatenkantoor Kommer voor de overdracht van alle benodigde stukken zorgen. Cliënt(e) dient dan een ontvangstbevestiging in tweevoud te ondertekenen. Eén exemplaar hiervan zal in het bezit zijn van Advocatenkantoor Kommer.  Tevens wordt cliënt(e) erop gewezen indien een toevoeging met de eigen bijdrage is verstreken door de Raad van Rechtsbijstand, deze eerst voldaan moet worden voordat de overdracht aan een andere advocaat plaats zal vinden. Er door cliënt(e) opnieuw een eigen bijdrage aan de nieuwe advocaat moeten worden voldaan. 

XV. Cliënt(e) heeft ten alle tijde recht op bewijs in overleg met het Advocatenkantoor Kommer.

XVI. Cliënt(e) is bij deze gewezen op alle voorwaarden van een procedure waarin bijstand van Advocatenkantoor Kommer is gewenst. Mondeling wordt cliënt(e) tevens bij een eerste persoonlijk gesprek gewezen op alle financiële gevolgen van het starten van een procedure waarin bijstand van Advocatenkantoor Kommer is gewenst, alsmede de kans van slagen. Voorts wordt cliënt(e) gewezen op een kans van een negatieve uitkomst van een zaak/procedure. Cliënt(e) wordt gewezen op het feit dat hij/zij bij een negatieve uitkomst in de proceskosten kan worden veroordeeld. Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen dat de beroepsaansprakelijkheid buiten het bedrag van het eigen risico, wordt beperkt tot het bedrag waarop de verzekering aanspraak op uitkering geeft, indien mr. C.R.D. Kommer aan de eisen van art. 6.24 Voda voldoet en/of de verzekering aan art. 6.25 Voda voldoet.

XVII. Hierna volgen voor uw gemak enkele aandachtspunten voor Advocatenkantoor Kommer:

  • Deelname aan de klachtenregeling op grond van art. 6.28 Voda conform art. 7.4 lid 2 Voda houdt in dat wij, Advocatenkantoor Kommer een klachtregeling is ingevoerd en dat de advocaat op ons kantoor haar cliënten op het bestaan van deze regeling wijzen.

Kantoorklachtenregeling
1. Het advocatenkantoor Kommer ofwel de advocaat van het kantoor, mr C.R.D. Kommer beschikt over een kantoorklachtenregeling die voldoet aan het bepaalde in het tweede lid. De advocaat draagt er zorg voor dat klachten conform de kantoorklachtenregeling worden behandeld. 

2. De in het eerste lid bedoelde kantoorklachtenregeling van het advocatenkantoor Kommer regelt in ieder geval: 
a. op welke wijze de advocaat, prakrijkrechtspersoon of samenwerkingsverband klachten behandelt over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaratie; 
b. dat de kantoorklachtenregeling eveneens van toepassing is op de onder de verantwoordelijkheid van de advocaat werkzame personen ofwel stagiaires; 
c. welke advocaat is belast met de afhandeling van de klacht, die daarmee functioneert als klachtenfunctionaris; 
d. dat de klachtenfunctionaris binnen een maand na ontvangst van de klacht de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk en met redenen omkleed in kennis stelt van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen; 
e. dat de klachtenfunctionaris bij afwijking van de termijn, bedoeld in onderdeel d, daarvan met redenen omkleed mededeling doet aan klager en degene over wie is geklaagd, onder vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven; 
f. dat de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid worden gesteld een toelichting te geven op de klacht; 
g. dat de klager geen vergoeding is verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht. 

3. Het advocatenkantoor Kommer ofwel de advocaat, de praktijkrechtspersoon of het samenwerkingsverband verklaart de kantoorklachtenregeling, bedoeld in het eerste lid, van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht die met de cliënt wordt aangegaan. 
Relatie advocaat – cliënt, afd. communicatie algemeen

Informatieverstrekking
1.  Het advocatenkantoor Kommer ofwel de advocaat mr C.R.D. Kommer vermijdt in haar optreden naar buiten dat een onjuiste, misleidende of onvolledige voorstelling van zaken wordt gegeven omtrent de wijze van praktijkuitoefening en omtrent enige vorm van samenwerking.
2. Het advocatenkantoor Kommer ofwel de advocaat mr C.R.D. Kommer, die optreedt voor een of meer cliënten niet zijnde zijn werkgever, maakt in aanvulling op de artikelen 6:230b tot en met 6:230e van het Burgerlijk Wetboek, openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend:
a. met welke persoon, welk samenwerkingsverband of welke rechtspersoon de cliënt de overeenkomst van opdracht zal sluiten;
b. of indien van toepassing; onder een gemeenschappelijke naam wordt opgetreden, zo ja, met wie, of er sprake is van een samenwerkingsverband en welke rechtsvorm dit samenwerkingsverband heeft;
c. de wijze waarop in beginsel de vervanging of waarneming is geregeld, tenzij deze binnen het advocatenkantoor Kommer of door een lid van het samenwerkingsverband wordt uitgeoefend;
d. of het advocatenkantoor Kommer individueel of gezamenlijk met anderen voor beroepsaansprakelijkheid is verzekerd;
e. de kantoorklachtenregeling, bedoeld in artikel 6.28, eerste lid.

  • Deelname aan de geschillenregeling houdt in dat advocaat mr. Kommer met haar cliënten standaard schriftelijk overeenkomen dat oplosbaar gebleken problemen aan Geschillencommissie Advocatuur zullen worden voorgelegd, evenals de door cliënt niet (geheel) betaalde declaraties van Advocatenkantoor C.R.D. Kommer.
    De afspraak kan worden vastgelegd in:
  • - een klachten- en geschillenbeding in de algemene voorwaarden van het kantoor
  • - een opdrachtbevestiging waarin het beding is opgenomen;
  • - een intakeformulier waarin de opdracht en het beding zijn opgenomen.

Een cliënttevredenheidsonderzoek, wordt hierbij ten alle tijden toegevoegd.