werkwijze en

Klachtenregeling

Deelname aan de klachtenregeling op grond van art. 6.28 Voda conform art. 7.4 lid 2 Voda houdt in dat wij, Advocatenkantoor Kommer een klachtregeling is ingevoerd en dat de advocaat op ons kantoor haar cliënten op het bestaan van deze regeling wijzen.

1. Het advocatenkantoor Kommer ofwel de advocaat van het kantoor, mr C.R.D. Kommer beschikt over een kantoorklachtenregeling die voldoet aan het bepaalde in het tweede lid. De advocaat draagt er zorg voor dat klachten conform de kantoorklachtenregeling worden behandeld. 

 

2. De in het eerste lid bedoelde kantoorklachtenregeling van het advocatenkantoor Kommer regelt in ieder geval: 
a. op welke wijze de advocaat, prakrijkrechtspersoon of samenwerkingsverband klachten behandelt over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaratie; 
b. dat de kantoorklachtenregeling eveneens van toepassing is op de onder de verantwoordelijkheid van de advocaat werkzame personen ofwel stagiaires; 
c. welke advocaat is belast met de afhandeling van de klacht, die daarmee functioneert als klachtenfunctionaris; 
d. dat de klachtenfunctionaris binnen een maand na ontvangst van de klacht de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk en met redenen omkleed in kennis stelt van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen; 
e. dat de klachtenfunctionaris bij afwijking van de termijn, bedoeld in onderdeel d, daarvan met redenen omkleed mededeling doet aan klager en degene over wie is geklaagd, onder vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven; 
f. dat de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid worden gesteld een toelichting te geven op de klacht; 
g. dat de klager geen vergoeding is verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht. 

3. Het advocatenkantoor Kommer ofwel de advocaat, de praktijkrechtspersoon of het samenwerkingsverband verklaart de kantoorklachtenregeling, bedoeld in het eerste lid, van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht die met de cliënt wordt aangegaan. 

Relatie advocaat – cliënt, afd. communicatie algemeen

Informatieverstrekking

1.  Het advocatenkantoor Kommer ofwel de advocaat mr C.R.D. Kommer vermijdt in haar optreden naar buiten dat een onjuiste, misleidende of onvolledige voorstelling van zaken wordt gegeven omtrent de wijze van praktijkuitoefening en omtrent enige vorm van samenwerking.
2. Het advocatenkantoor Kommer ofwel de advocaat mr C.R.D. Kommer, die optreedt voor een of meer cliënten niet zijnde zijn werkgever, maakt in aanvulling op de artikelen 6:230b tot en met 6:230e van het Burgerlijk Wetboek, openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend:
a. met welke persoon, welk samenwerkingsverband of welke rechtspersoon de cliënt de overeenkomst van opdracht zal sluiten;
b.of indien van toepassing; onder een gemeenschappelijke naam wordt opgetreden, zo ja, met wie, of er sprake is van een samenwerkingsverband en welke rechtsvorm dit samenwerkingsverband heeft;
c. de wijze waarop in beginsel de vervanging of waarneming is geregeld, tenzij deze binnen het advocatenkantoor Kommer of door een lid van het samenwerkingsverband wordt uitgeoefend;
d.of het advocatenkantoor Kommer individueel of gezamenlijk met anderen voor beroepsaansprakelijkheid is verzekerd;
e. de kantoorklachtenregeling, bedoeld in artikel 6.28, eerste lid.

Deelname aan de geschillenregeling houdt in dat advocaat mr. Kommer met haar cliënten standaard schriftelijk overeenkomen dat oplosbaar gebleken problemen aan Geschillencommissie Advocatuur zullen worden voorgelegd, evenals de door cliënt niet (geheel) betaalde declaraties van Advocatenkantoor C.R.D. Kommer.
De afspraak kan worden vastgelegd in:

  • een klachten- en geschillenbeding in de algemene voorwaarden van het kantoor;
  • een opdrachtbevestiging waarin het beding is opgenomen;
  • een intakeformulier waarin de opdracht en het beding zijn opgenomen.